qualitative-engine

3

Es pot fer una avaluació de riscos en inclusió social en un municipi que necessita mesurar aquest risc de forma periòdica, amb definició dels punts crítics, identificant els que estan ben gestionats dels que necessiten actuacions noves?

Efectivament, Qualitative Engine pot servir per a fer aquestes tasques. Proposem un model específic per al càlcul del grau d’inclusió social d’un municipi. En el model, com podeu veure en la representació, hi ha indicadors parcials delimitant àrees, o punts crítics.

Inclusió social

Inclusió social (Zeros)

ÀMBIT ECONÒMIC (Directe)

  1-Ind renda familiar bruta disponible (Directe extrem modificat)

  2-Taxa persones usuàries entitats socials (Invers extrem)

  3-Percepció precarietat econòmica (Invers extrem)

  4-Taxa persones sense subsidi/prestacions (Invers extrem)

 ÀMBIT LABORAL (Directe)

  5-Taxa atur (Invers extrem)

  6-Taxa contractes temps parcial (Invers extrem)

  7-Percepció dificultats trobar feina (Invers extrem)

 ÀMBIT FORMATIU (Directe)

  8-Taxa població sense estudis obligatoris (Invers extrem)

  9-Taxa població amb estudis universitaris (Invers extrem)

  10-Taxa població analfabeta (Invers extrem)

  11-Taxa població coneixement català (Invers extrem)

 ÀMBIT SOCIO-SANITARI (Directe)

  12-Percepció morbiditat (Invers)

  13-Persones amb addiccions (Invers)

  14-Persones amb malalties infeccioses (Invers)

  15-Índex de sobre envelliment (Invers indeterminat mig)

  16-Índex dependència senil (Invers indeterminat mig)

  17-Índex persones discapacitades (Invers extremo modificat)

 ÀMBIT RESID-HABITATGE (Directe indeterminat mig)

  18-Població amb habitatge en propietat (Invers extrem)

  19-Taxa habitatges menys de 50 m2 (Invers extrem)

  20-Nombre mitjà persones/llar (Invers extrem)

  21-Taxa habitatges amb tots majors 65 anys (Invers extrem)

 ÀMBIT RESID-ENTORN (Directe indeterminat alt)

  22-Percepció degradació ambient urbà (Invers extrem)

  23-Taxa habitatges amb manca equipaments interior (Invers extrem)

  24-Taxa habitatges amb sorolls externs (Invers extremo)

  25-Taxa habitatges amb contaminació o males olors (Invers extrem)

  26-Taxa habitatges amb males comunicacions (Invers indeterminat mig)

  27-Taxa habitatges amb delinqüència/vandalisme (Invers indeterminat mig)

 ÀMBIT RELACIONAL (Directe indeterminat mig)

  28-Densitat població (Invers extrem)

  29-Percepció conflictivitat familiar (Invers indeterminat mig)

  30-Taxa llars unipersonals (Invers indeterminat mig)

  31-Grau participació en entitats socials (Invers indeterminat mig)

  32-Percepcio del grau conflictivitat social (Invers extrem modificat)

 ÀMBIT QUALITAT SOCIAL (Directe indeterminat mig)

  33-Taxa de persones sense documentació en regle (Invers indeterminat mig)

  34-Taxa estrangeria total (Invers indeterminat mig)

  35-Taxa persones empresonades (Invers indeterminat mig)

  36-Taxa de participació en eleccions (Invers indeterminat mig)

A més, tenim aquest mateix model separat per indicadors, per a poder fer anàlisis més extensos i exactes dels àmbits. Aquí teniu un exemple d’una anàlisi del model:

Inclusió social

(VEURE EN Q-ENGINE)

 

USER: Demo3CAT

PASS: Q-engine3CAT

GESTIÓ DE

CONEIXEMENT SOCIAL

© 2017 . GESTIÓ DE CONEIXEMENT SOCIAL SL